วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คำศัพท์

คำศัพท์ครั้งที่  3
1.  Credibility คือ ความน่าเชื่อถือ อาจนิยามได้ว่า หมายถึง ความเชื่อได้ ดังเช่น คนน่าเชื่อถือได้ สารสนเทศที่น่าเชื่อถือก็คือสารสนเทศที่เราเชื่อได้นั่นเอง ความน่าเชื่อถือยังมีลักษณะสองประการคือ ความรู้สึกว่ามีคุณภาพ คุณภาพที่ผู้คนรับรู้ ดังกล่าว อาจไม่มีอยู่ในบุคคลวัตถุหรือสารสนเทศจริง ๆ ก็ได้
2.  Penetration Signature คือ คำอธิบายของสถานการณ์หรือสถานภาพต่างๆซึ่งอาจบอกได้ว่ามีการเจาะเกิดขึ้น หรือของเหตุการณ์ต่างๆในระบบซึ่งเมื่อเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วสามารถบอกได้ถึง ว่ากำลังมีการเจาะเกิดขึ้นอยู่
3.  Mailbomb  คือ เป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรง Mail ที่กระตุ้นให้ผู้อื่นส่ง e-mail จำนวนมากไปสู่ระบบระบบเดียวหรือคนคนเดียว โดยมีเจตนาที่จะทำให้ระบบของผู้รับ crash
4.  organization secure at all levels  คือ  องค์กรที่มีความปลอดภัยทุกระดับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น