วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

มาตราการ พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


         กระทั่งมีการปรับปรุงแก้ไข พรบ. คอมพิวเตอร์ล่าสุดเมื่อปีก่อน (พรบ. ปี 2554)  โดยรวมแม้ข้อกฏหมายดังกล่าว จะถูกโจมตีขนาดที่มีแฟนเพจออกมา  แต่เมื่อ พรบ. ดังกล่าว ออกมาแล้ว และมีผลบังคับใช้ ที่กระทบต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์โดยรวมทุกคน
เราจึงต้องเรียนรู้ ระวัง พรบ. คอมพิวเตอร์ ดังกล่าว เพื่อผลประโยชน์กับทุกท่านผู้ใช้คอมพิวเตอร์เอง !!


มาตรา4 เพิ่ม นิยามคำว่า “ผู้ดูแลระบบ” หมายความว่า “ผู้มีสิทธิเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่ผู้อื่นในการเข้าสู่อิน เทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น”

ใน กฎหมายเดิมมีการกำหนดโทษของ “ผู้ให้บริการ” ซึ่งหมายถึงผู้ที่ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่า การพยายามเอาผิดผู้ให้บริการซึ่งถือเป็น “ตัวกลาง” ในการสื่อสาร จะส่งผลต่อความหวาดกลัวและทำให้เกิดการเซ็นเซอร์ตัวเอง อีกทั้งในแง่ของกฎหมายคำว่าผู้ให้บริการก็ตีความได้อย่างกว้างขวาง คือแทบจะทุกขั้นตอนที่มีความเกี่ยวข้องในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารก็ล้วนเป็น ผู้ให้บริการทั้งสิ้น

สำหรับ ร่างฉบับใหม่ที่เพิ่มนิยามคำว่า “ผู้ดูแลระบบ” ขึ้นมานี้ อาจหมายความถึงเจ้าของเว็บไซต์ เว็บมาสเตอร์ แอดมินระบบเครือข่าย แอดมินฐานข้อมูล ผู้ดูแลเว็บบอร์ด บรรณาธิการเนื้อหาเว็บ เจ้าของบล็อก ขณะที่ “ผู้ให้บริการ” อาจหมายความถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ตาม ร่างกฎหมายนี้ ตัวกลางต้องรับโทษเท่ากับผู้ที่กระทำความผิด เช่น หากมีการเขียนข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง กระทบกระเทือนต่อความมั่นคง ผู้ดูแลระบบและผู้ให้บริการที่จงใจหรือยินยอมมีความผิดทางอาญาเท่ากับผู้ที่ กระทำความผิด และสำหรับความผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์ เช่นการเจาะระบบ การดักข้อมูล หากผู้กระทำนั้นเป็นผู้ดูแลระบบเสียเอง จะมีโทษ1.5 เท่าของอัตราโทษที่กำหนดกับคนทั่วไป

มาตรา16 ที่ เพิ่มมาว่า “ผู้ใดสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ทั้ง นี้ การทำสำเนาคอมพิวเตอร์ อาจหมายถึงการคัดลอกไฟล์ การดาว์นโหลดไฟล์จากเว็บไซต์ต่างๆ มาตรานี้อาจมีไว้ใช้เอาผิดกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์หรือเพลง แต่แนวทางการเขียนเช่นนี้อาจกระทบไปถึงการแบ็กอัปข้อมูล การเข้าเว็บแล้วเบราว์เซอร์ดาว์นโหลดมาพักไว้ในเครื่องโดยอัตโนมัติหรือที่ เรียกว่า “แคช” (cache เป็น เทคนิคที่ช่วยให้เรียกดูข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น โดยเก็บข้อมูลที่เคยเรียกดูแล้วไว้ในเครื่อง เพื่อให้การดูครั้งต่อไป ไม่ต้องโหลดซ้ำ) ซึ่งผู้ใช้อาจมิได้มีเจตนาหรือกระทั่งรับรู้ว่ามีกระทำการดังกล่าว
มาตรา21 ผู้ ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนตามหลักเกณฑ์ที่ รัฐมนตรีประกาศกำหนด เพื่อประโยชน์ทางการค้าจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเดือดร้อนรำคาญ และโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จากที่ กฎหมายเดิมกำหนดเพียงว่า การส่งจดหมายรบกวน หากเป็นการส่งโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มา ถือว่าผิดกฎหมาย ในร่างฉบับใหม่แก้ไขว่า หากการส่งข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการ บอกรับได้ ทั้งนี้อัตราโทษลดลงจากเดิมที่กำหนดโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท มาเป็นจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้ง นี้ ยังต้องตั้งข้อสังเกตด้วยว่า หากการส่งข้อมูลดังกล่าว แม้จะเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเดือดร้อนรำคาญ แต่ไม่ได้ทำไปเพื่อประโยชน์ทางการค้า ก็จะไม่ผิดตามร่างฉบับใหม่นี้มาตรา23 ผู้ ใดผลิต จำหน่าย จ่ายแจก ทำซ้ำ มีไว้ หรือทำให้แพร่หลายโดยประการใด ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรืออุปกรณ์ที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความ ผิดตามมาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 และมาตรา 20 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

น่า สังเกตว่า เพียงแค่ทำซ้ำ หรือมีไว้ซึ่งโปรแกรมที่ใช้เจาะระบบ การก๊อปปี้ดาวน์โหลดไฟล์อย่างทอร์เรนท์ การดักข้อมูล การก่อกวนระบบ ก็มีความผิดจำคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท เรื่องนี้น่าจะกระทบต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์โดยตรง

มาตรา24 (1) นำ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความ ตื่นตระหนกแก่ประชาชน

เนื้อ ความข้างต้น เป็นการรวมเอาข้อความในมาตรา14 (1) และ (2) ของ กฎหมายปัจจุบันมารวมกัน ทั้งนี้ หากย้อนไปถึงเจตนารมณ์ดั้งเดิมก่อนจะเป็นข้อความดังที่เห็น มาจากความพยายามเอาผิดกรณีการทำหน้าเว็บเลียนแบบให้เข้าใจว่าเป็นหน้าเว็บ จริงเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคล (phishing) จึง เขียนกฎหมายออกมาว่า การทำข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมถือเป็นความผิด แต่เมื่อแนวคิดนี้มาอยู่ในมือนักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ ได้ตีความคำว่า “ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม” เสียใหม่ กลายเป็นเรื่องการเขียนเนื้อหาอันเป็นเท็จ และนำไปใช้เอาผิดฟ้องร้องกันในเรื่องการหมิ่นประมาท ความเข้าใจผิดนี้ยังดำรงอยู่และต่อเนื่องมาถึงร่างนี้ซึ่งได้ปรับถ้อยคำใหม่ และกำกับด้วยความน่าจะเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่น ตระหนกแก่ประชาชน มีโทษจำคุกสูงสุด ห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หาก พิจารณาจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐในการดำเนินคดีคอมพิวเตอร์ที่ผ่านมา ปัญหานี้ก่อให้เกิดการเอาผิดประชาชนอย่างกว้างขวาง เพราะหลายกรณี รัฐไทยเป็นฝ่ายครอบครองการนิยามความจริง ปกปิดความจริง ซึ่งย่อมส่งผลให้คนหันไปแสดงความคิดเห็นในอินเทอร์เน็ตแทน อันอาจถูกตีความได้ว่ากระทบต่อความไม่มั่นคงของ “รัฐบาล” ข้อความกฎหมายลักษณะนี้ยังขัดต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิด เห็นโดยไม่จำเป็น
วิธีการติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส AVG AntiVirus


วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

10 สุดยอดโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ดีที่สุดสำหรับปี 2012


วันนี้ Computer FC จะพามาดูกันช่ว Anti Virus ตัวไหนในปี 2012 มาแรง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปดูกันดีกว่าเลย

อันดับที่ 1. Bitdefender Antivirus Plus
ราคา $29.95 คะแนน การป้องกันบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 7 100% การป้องกันบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ XP 100% จำนวน 3 PCs

อันดับที่ 2. Kaspersky Anti-Virus
ราคา $59.95 การป้องกันบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 7 100% การป้องกันบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ XP 92% จำนวน 3 PCs 

อันดับที่ 3. Panda Antivirus Pro
ราคา $39.99 การป้องกันบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 7 83% การป้องกันบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ XP 92% จำนวน 3 PCs 

อันดับที่ 4. F-Secure Anti-Virus
ราคา $39.99 การป้องกันบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 7 92% การป้องกันบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ XP 92% จำนวน 3 PCs 

อันดับที่ 5. AVG Anti-Virus
ราคา $34.99 การป้องกันบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 7 83% การป้องกันบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ XP 92% จำนวน 1 PCs 

อันดับที่ 6. Avast! Pro Antivirus
ราคา $39.99 การป้องกันบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 7 83% การป้องกันบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ XP 83% จำนวน 1 PCs 

อันดับที่ 7. G Data AntiVirus
ราคา $29.95 การป้องกันบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 7 92% การป้องกันบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ XP 92% จำนวน 1 PCs 

อันดับที่ 8. Bull Guard Antivirus
ราคา $29.95 การป้องกันบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 7 75% การป้องกันบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ XP 83% จำนวน 1 PCs 

อันดับที่ 9. Avira AntiVirus Premium
ราคา $23.49 การป้องกันบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 7 67% การป้องกันบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ XP 58% จำนวน 1 PCs 

อันดับที่ 10. ESET NOD32 Antivirus
ราคา $39.99 การป้องกันบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 7 58% การป้องกันบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ XP 67% จำนวน 1 PCs 

การเปรียบเทียบโปรแกรม AVG Anti-Virus กับ ESET NOD32 Antivirus

โปรแกรม AVG Anti-Virus

AVG Anti-Virus คือ โปรแกรมมีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีการใช้งานทรัพยากรระบบค่อนข้างมาก ซึ่งอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะบน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำน้อย นอกจากนี้ ในเวอร์ชันฟรียังขาดฟังก์ชันการป้องกันขั้นสูงอย่างเช่น การสแกนไฟล์ที่ทำการดาวน์โหลด เป็นต้น และยังไม่มีการสนับสนุนทางเทคนิคอีกด้วย อย่างไรก็ตาม โปรแกรม AVG Anti-Virus Free Edition เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังหาโปรแกรมป้องกันไวรัสและสปายแวร์แบบฟรี แวร์ไว้ใช้งานส่วนตัว

ข้อดีของ โปรแกรม AVG Anti-Virus
·                     ป้องกันไวรัสสปายแวร์รูทคิท ฯลฯ
·                     การป้องกันตัวที่ป้องกันการโจรกรรมข้อมูล
·                     ไฟบนทรัพยากรระบบ ไม่ได้ชะลอตัวลงของระบบหรือการท่องอินเทอร์เน็ต
·                     การบูตระบบได้อย่างรวดเร็ว
·                     ผู้ใช้งานสแกนได้ด้วยความเร็วที่ดีไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบใ
·                     แถบเครื่องมือที่เป็นประโยชน์

ข้อด้อยของ โปรแกรม AVG Anti-Virus
·                     การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือค้นหาจะเริ่มต้นถึงแม้ว่าเราเลือกที่จะไม่เปลี่ยนแปลง
·                     เนื่องจากเป็นฟรีแวร์โปรแกรมแอนตี้ไวรัส ดังนั้น จึงมีข้อจำกัดในการป้องกันไวรัสในรูปแบบอื่นๆ เช่น ไม่สามารถป้องกัน สแปมเมล เป็นต้น แต่โดยภาพรวมแล้ว สำหรับฟรีโปรแกรมที่สามารถป้องกันไวรัสแบบตลอดเวลา (Realtime) ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่น่าสนใจ และที่สำคัญมีการ download มากทีสุดตัวหนึ่งของโลกเลยทีเดียว 


โปรแกรม ESET NOD32 Antivirus 4 

เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีราคาไม่แพง มีความสามารถเยอะ และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้จำนวนหนึ่ง แต่ด้วยอินเทอร์เฟซออกแบบมาไม่ดีทำให้ใช้งานได้ยาก และความสามารถที่เกินจำเป็น รวมถึงผลการทดสอบในการค้นหาไวรัสทำได้ไม่ดี ทำให้โปรแกรม NOD32 ยังไม่เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้าง ESET NOD32 Antivirus 4 เหมาะสำหรับผู้ใช้งานอินเตอร์ไม่บ่อย ใช้งานน้อย เพราะโมดูลของเวอร์ชั่นนี้ถูกออกแบบมาให้ป้องกันไวรัสและป้องกันสปายแวร์ โมดูลของการป้องกันไวรัสจากอินเตอร์เน็ตอาจจะไม่เต็มที เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปโดยมีการตรวจสอบหลายชั้นปกป้องคุณจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะสายเกินไป
1.  เนื่องจากได้รับรางวัลสูงสุดจากการทดสอบLabs และได้รับการยอมรับให้มีศูนย์ positives
2.  Design โปรแกรมไม่ใหญ่มากใช้หน่วยความจำน้อยและใช้พลังงาน CPU น้อย ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานที่รวดเร็วและมีการป้องกันมากขึ้นสำหรับเกมการท่องเว็บและส่งอีเมล.
3.   Fast สแกนความเร็ว โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยให้การสแกนไฟล์ที่รวดเร็วและทำงานเงียบๆไม่ส่งผล ทำให้เครื่องช้า

คุณสมบัติของ ESET NOD32 Antivirus 4
1.    ป้องกันต่อต้านลักลอบ ขโมยข้อมูลแบบ rootkits
2.    ป้องกันการโจมตีจาก phishing
3.    Protection from the Unknown ป้องกันตัวเอง เพื่อป้องกันไม่ให้ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายปิดหรือเลิกใช้ระบบรักษาความ ปลอดภัยของโปรแกรม
4.    SysRescue ให้ผู้ใช้สามารถสร้าง Boot Scan เรียกใช้งานจาก CD และ USB เพื่อ Boot ได้
5.    Portable media access control ป้องกันไวรัสจาก Flashdrive ,CD เมื่อมี Flashdrive เสียบเครื่อง จะทำการ Scan ทันที
6.    Non-Graphical User Interface กราฟฟิคจะเปลี่ยนแปลงไปอัตโนมัติเมื่อใช้งานข้ามโหมดวินโดว์
7.    Smart Optimalization สามารถ Scan ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
8.    Integrated ESET SysInspector เครื่อง มือวิเคราะห์ในเชิงลึกวิเคราะห์ของระบบปฏิบัติการรวมถึงการทำงานกระบวนการรี จิสทรีเนื้อหาเริ่มต้นของรายการและการเชื่อมต่อเครือข่าย

ข้อดีของ ESET NOD32 Antivirus 4
1.  ราคาไม่แพง
2.  เครื่องไวไม่หน่วง
3.  สแกนไว
4.  อัพเดทไว
5.  Username Password

ข้อด้อยของ ESET NOD32 Antivirus 4
1.   ไม่ลบอีเมล์ไวรัสก่อนเข้า in-box
2.   ไม่มีระบบตั้งเวลาเพื่อค้นหาไวรัส (schedule scan)
3.   ใช้งานยุ่งยาก
4.    ประสิทธิภาพในการค้นหาไวรัสรูปแบบใหม่ไม่ดี
5.    มันจับบางตัวไม่ได้ บางตัวเป็น trojan ไม่สามารถลบได้
6.   ไม่สามารถตรวจสอบไวรัสบางตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ เช่น Kakworm
สมาชิก :  นางสาวอาภ์สรา  ทองเกลี้ยง  สาระเทียบโอน 3/1
                นางสาวทิพย์ติยา  ลีลาศ         สาระเทียบโอน 3/1
                นางสาวนรัลดา  ชวนรัก        สาระเทียบโอน 3/1


วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

คำศัพท์ครั้งที่ 10

คำศัพท์ครั้งที่ 10

1.   Mailbomb  คือ เป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรง Mail ที่กระตุ้นให้ผู้อื่นส่ง e-mail จำนวนมากไปสู่ระบบระบบเดียวหรือคนคนเดียว โดยมีเจตนาที่จะทำให้ระบบของผู้รับ crash
2.  Malicious Code  คือ  Hardware, software, หรือ firmware ที่มีการตั้งใจใส่เข้าไปในระบบเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น Trojan Horse
3.  Mockingbird  คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ process ที่ทำทีเป็นว่าปฏิบัติหน้าที่ที่ตามปกติในระบบแต่จะทำกิจกรรมที่มีเจตนาร้ายทันทีที่ผู้ใช้สั่ง
4.  Network Based  คือ  ข้อมูลเกี่ยวกับ traffic ของเครือข่ายและข้อมูล audit จาก host ที่นำมาใช้ในการตรวจจับการบุกรุก
5.  Network Level Firewall  คือ  Firewall ชนิดที่มีการตรวจสอบ traffic ที่ packet ในระดับ network protocol (IP)