วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คำศัพท์ครั้งที่ 7


คำศัพท์ครั้งที่ 7
1. Network Security Officer  หมายถึง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเครือข่าย  ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในระบบข้อมูลอัตโนมัติ 
2. Open Security   หมายถึง  สิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้มีการรับรองที่เพียงพอว่าอุปกรณ์และ application ต่างๆได้รับการปกป้องจากความเจตนาร้าย ทั้งก่อนและระหว่างการปฏิบัติงานของระบบ 
3. Open Systems Security   หมายถึง การรักษาความปลอดภัยในระบบเปิดเครื่องมือต่างๆที่ใช้สำหรับทำให้การเชื่อมต่อของเครือข่ายของระบบเปิด (open systems) ต่างๆมีความปลอดภัย 
4. Operational Data Security   หมายถึง  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการปฏิบัติการ การปกป้องข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทำลายหรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งโดยอุบัติเหตุและโดยเจตนาในระหว่างการ input, processing, และ output 
5. Operations Security (OPSEC)   หมายถึง  ปฏิบัติการความปลอดภัย กระบวนการพิสูจน์ทราบข้อมูลสำคัญและการวิเคราะห์การกระทำของฝ่ายเราที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหารและกิจกรรมอื่นๆเพื่อ 
               - พิสูจน์ทราบถึงการกระทำที่ระบบข่าวกรองของฝ่ายข้าศึกจะสามารถตรวจพบได้ 
               - ตรวจหาถึงสิ่งบ่งชี้ต่างๆที่ระบบการข่าวกรองที่ไม่เป็นมิตรจะสามารถตีความหรือประกอบกันเป็นข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตรงข้ามได้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น